Medlemsbedrifter tar sosialt ansvar

Sense PKT og psykolog Jøri Horverak er initiativtaker og grunnlegger av en nyoppstartet ideell non-profit organisasjon kalt  ”mellom2stoler” . Organisasjonen ønsker å rette oppmerksomhet til mennesker eller grupper som er for velfungerende eller friske til å få hjelp og støtte fra det offentlige – men likevel FOR sterk hemmet av sine utfordringer til å leve et ”normalt” og lykkelig liv. 

Mellom2stoler ønsker å trekke slike grupper og deres pårørende frem i lyset, og gi dem oppmerksomhet, nettverk, faglig støtte og mestringsfølelse som de ikke opplever i dagliglivet.

De ønsker å se de ”usynlige” og bidra til en bedre hverdag for dem som faller mellom to stoler. 

Pilotsamlinger 2017 - ADHD

Hele 50-70% av barn med ADHD opplever å bli avvist av nære venner.  Pilotprosjektet skal være et tilbud for disse barna og deres foreldre.

- For at disse barna som strever skal ha en fantastisk dag, der de både får det beste av det beste, god mat, flotte omgivelser vil de også reise hjem med en god følelse av at de har fått opplevd noe helt spesielt, fra øverste hylle vennskapsmessig, sier Jøri Horverak. Samtidig som de skal lære noe om egen situasjon som gjør de bedre rustet til å takle hverdagsproblemene de møter i skolegården.  

Foreldre skal lære om ADHD, hvordan takle situasjoner og hva som fungerer og ikke fungerer. Det er også viktig at foreldrene får et nettverk og miljø hvor de kan hjelpe og støtte hverandre. Fysisk trening er en rød tråd gjennom alle prosjektene, sier hun. 

Gjennom disse tiltakene vil organisasjonen tilrettelegge for ferdighetstrening og mestring, øke mestringstro og forbedre selvtillit. De vil videre formidle informasjon, kunnskap og refleksjon om gjeldende problematikk.

I 2017 og 2018 skal de i tillegg gjennomføre flere pilotprosjekt for blant andre;

·         Eldre med tidlig demens

·         Barn med syke familiemedlemmer

·         Barn av skilsmisseforeldre

·         Friskemeldte kreftpasienter

·         Barn med flyktning/innvandrerbakgrunn       

- Hvis vi får rullet ut planene om gjennomføring av disse pilotsamlingene, vil nærmere 750 personer vil få tilbud om å delta på disse aktivitetsdagene, sier Jøri Horverak.  SportNorge er samarbeidspartner og en stolt sponser til organisasjonen og bidrar med blant annet utstyr og materiell til aktiviteter som nevnt over.

- ADHD NORGE er veldig positive og støtter prosjektet vårt fullt ut, forteller Jøri videre. De har blant annet lagt ut en støtte erklæring på våre nettsider og det betyr enormt mye.

Medlemmer i Nordic Arena bidrar

Medlemmer i Nordic Arena viser stor interesse for å hjelpe dem med realisering av prosjektet og i skrivende stund har flere kastet seg på med alt fra å være behjelpelig med film, medieomtale for å nå ut til deltakerene, samt noen sponsorer. 

- Vi har også mottatt hjelp fra personer i nettverket som har kompetanse på hvordan søke støtte fra stiftelser, fond og legater etc. så dette gleder oss enormt, avslutter hun.

Vi oppfordrer selvsagt enda flere til å bidra på et unikt sosialt prosjekt.